Versie 1.1 – 01 augustus 2023

Artikel 1. Definitiebepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij in het navolgende nadrukkelijk anders is aangegeven;

1.2 Wijnpartner(s): de exploitant van een wijnproduct of -dienst en/of door haar gemachtigde persoon en/of entiteit;

1.3 Wijnervaringen: het op of via de Website van WijnReis kenbaar maken van: a. de beschikbaarheid of huidige locatie van een wijnproduct of -dienst; b. een product of dienst die wordt aangeboden op de Website; en c. een merk-, product- of bedrijfsnaam.

1.4 WijnReis: het merk en platform van Digitales Digital Marketing, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52170624

1.5 Bezoeker(s): de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en/of een via de Website producten en/of diensten aanbiedt. Een Bezoeker kan onder meer een Wijnpartner of een Gebruiker zijn;

1.6 Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden;

1.7 Gebruiker: Bezoeker die via de Website in contact is gekomen of wil komen met een Wijnpartner;

1.8 Overeenkomst: het contract dat wordt aangegaan op het moment dat een Gebruiker via de Website een reservering maakt of een product koopt bij een Wijnpartner, en de reservering of aankoop door de Wijnpartner wordt aanvaard;

1.9 Platform: het platform WijnReis waar aanbod en vraag met betrekking tot wijnproducten en -diensten bij elkaar worden gebracht;

1.10 Website: de domeinnaam wijnreis.nl.

Artikel 2. WijnReis

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 augustus 2023 toepasselijk op ieder gebruik van de Website, zowel via een computer, mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de applicatie van WijnReis, op alle diensten die door WijnReis worden aangeboden;

2.2 Door het aanmaken van een account op de Website stemt een Bezoeker in met de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden;

2.3 Van hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Overige bepalingen blijven alsdan onverkort van kracht.

Artikel 3. Toegestaan gebruik van de Website

3.1 Bezoekers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht;

3.2 Het is Bezoekers slechts toegestaan om een kopie van het op de Website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik;

3.3 Het is Bezoekers slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website (een technisch commando, dat verwijst naar de Website) aan te brengen, indien WijnReis daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan info@wijnreis.nl. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt WijnReis zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de desbetreffende Bezoeker te verhalen.

Artikel 4. Niet toegestaan gebruik van de Website

4.1 Als misbruik van de Website wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, aangemerkt:

 • Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
 • Het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door een Wijnpartner;
 • Het doen van misleidende, beledigende, of anderszins onrechtmatige mededelingen of het verspreiden van goederen en/of zaken in strijd met de wet;
 • Het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;
 • Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden;
 • Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 • Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnReis anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website;
 • Het leveren van wijn of andere alcoholische dranken aan mensen onder 18 jaar, zowel niet als product maar ook niet via de aangeboden diensten.

4.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan gegevens van Wijnpartners te verzamelen met als doel Wijnpartners te benaderen buiten het Platform om;

4.3 Het is de Bezoekers niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;

4.4 Op de via de Website beschikbare data, en op het wijnervaring aanbod in het bijzonder, rust het databankenrecht van WijnReis. Dit houdt onder meer in dat het Bezoekers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het wijnervaring aanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van het wijnervaring aanbod herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnReis is verkregen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 WijnReis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, het gebruik van informatie die door middel van deze Website is verkregen of de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen;

5.2 WijnReis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met overeenkomsten die tot stand zijn gekomen via de Website tussen Gebruikers en Wijnpartners;

5.3 WijnReis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website door Wijnpartners, zoals, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet deugdelijk functioneren van de Website;

5.4 WijnReis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het onrechtmatig gebruik van de Website door derden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, en overige materialen, berusten bij WijnReis, haar licentiegevers, de Adverteerders en/of derden die materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WijnReis;

6.2 Het is Bezoekers niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnReis, de op de Website aangeboden informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het persoonlijk gebruik van de Website.

Artikel 7. Reserveringen en Producten

7.1 Gebruikers kunnen via het platform van WijnReis reserveringen maken voor wijnervaringen zoals proeverijen, wijntours en cursussen, en producten zoals wijnen en gerelateerde artikelen aanschaffen;

7.2 Alle reserveringen en aankopen worden rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Wijnpartner gesloten. WijnReis fungeert als bemiddelaar en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

7.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie bij het maken van een reservering of aankoop;

7.4 Wijnpartners zijn verantwoordelijk voor het bevestigen van reserveringen en het leveren van de gekochte producten/diensten in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden;

7.5 Annuleringen en retourzendingen van reserveringen en producten zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 8. Retour en Annuleringsvoorwaarden;

7.6 WijnReis is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen, verliezen of schade die voortvloeien uit reserveringen of aankopen via het platform;

7.7 Gebruikers en Wijnpartners dienen eventuele klachten of geschillen met betrekking tot reserveringen en producten rechtstreeks met elkaar op te lossen. WijnReis kan bemiddelen indien nodig, maar is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen Gebruikers en Wijnpartners;

7.8 WijnReis behoudt zich het recht voor om reserveringen en aankopen te weigeren, te wijzigen of te annuleren die niet voldoen aan de richtlijnen en kwaliteitsnormen van het platform.

Artikel 8. Advertenties en Wijnervaringen

8.1 WijnReis biedt een platform waar Wijnpartners hun wijnen, proeverijen, wijntours, cursussen en andere wijnervaringen kunnen adverteren;

8.2 De Gebruiker erkent dat de inhoud en nauwkeurigheid van de advertenties en wijnervaringen de verantwoordelijkheid zijn van de Wijnpartner. WijnReis is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of misleidende informatie;

8.3 Wijnpartners zijn verplicht om alle relevante informatie over de aangeboden wijnervaringen, inclusief prijzen, beschikbaarheid, beperkingen en vereisten, duidelijk en nauwkeurig te vermelden;

8.4 Gebruikers kunnen via het platform van WijnReis reserveringen maken voor de geadverteerde wijnervaringen. De overeenkomst voor de wijnervaring wordt rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Wijnpartner gesloten;

8.5 WijnReis behoudt zich het recht voor om advertenties en wijnervaringen te weigeren, te wijzigen of te verwijderen die niet voldoen aan de richtlijnen en kwaliteitsnormen van het platform;

8.6 Wijnpartners zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot hun advertenties en wijnervaringen, inclusief maar niet beperkt tot leeftijdsbeperkingen, licenties en belastingen;

8.7 Gebruikers dienen eventuele klachten of geschillen met betrekking tot de geadverteerde wijnervaringen rechtstreeks met de Wijnpartner op te lossen. WijnReis kan bemiddelen indien nodig, maar is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen Gebruikers en Wijnpartners;

8.8 WijnReis kan commissies, vergoedingen of andere betalingen ontvangen van Wijnpartners voor het adverteren of faciliteren van wijnervaringen via het platform. Wijnreis.nl rekent een vergoeding van 10% van de transactiewaarde voor elke geboekte ervaring en/of product. De wijnpartner ontvangt een netto betaling gelijk aan de vermelde prijs minus de commissievergoeding.

8.9 veilige betalingstransactie, Wijnreis maakt gebruik van Stripe, een betalingsoplossing die SSL (Secure Socket Layer) gecodeerde betalingstransacties garandeert. Dit zorgt voor een veilige online betaling voor de bezoeker.

8.10 Betaling aan de wijnpartner, De betaling wordt gedaan door de gebruiker online via Stripe en wordt door vastgehouden totdat de ervaring en/of product succesvol is geleverd. Partners worden geadviseerd om een Stripe-account aan te maken en te koppelen aan hun Wijnreis-account om betalingen te ontvangen. Zodra de wijnervaring succesvol is voltooid, zullen de kosten van de wijnervaring minus de toepasselijke commissie uitbetalen aan het gekoppelde Stripe-account van de Wijnpartner.

Artikel 9. Retour- en Annuleringsvoorwaarden

9.1 Bij het sluiten van een Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wijnpartner met betrekking tot wijnen, proeverijen, wijntours, cursussen en andere wijnervaringen, dienen de retour- en annuleringsvoorwaarden duidelijk te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd;

9.2 Retour van Wijnen:
a. De Gebruiker heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de wijn deze zonder opgave van redenen te retourneren, mits de verzegeling intact is;
b. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij anders overeengekomen;
c. De Wijnpartner dient het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen;

9.3 Annulering van Proeverijen, Wijntours en Cursussen:
a. Annulering door de Gebruiker dient schriftelijk te geschieden. De annuleringskosten worden bepaald op basis van het tijdstip van annulering:

 • Meer dan 30 dagen voor aanvang: geen kosten;
 • 15 tot 30 dagen voor aanvang: 50% van de totale kosten;
 • Minder dan 15 dagen voor aanvang: 100% van de totale kosten;

b. De Wijnpartner heeft het recht om de proeverij, wijntour of cursus te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. In dat geval dient de Wijnpartner de Gebruiker zo spoedig mogelijk te informeren en het volledige bedrag terug te betalen;

9.4 Beide partijen zijn gebonden aan de overeengekomen retour- en annuleringsvoorwaarden en dienen deze na te leven;

9.5 Afwijkingen van deze retour- en annuleringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Gebruiker en de Wijnpartner;

9.6 In geval van geschillen met betrekking tot de retour- of annuleringsvoorwaarden, kunnen de partijen zich wenden tot WijnReis, die zal bemiddelen om tot een oplossing te komen, zonder dat WijnReis aansprakelijk is voor enige schade of verlies.

Artikel 10. Leeftijdsbeperkingen

10.1 Geen wijn of andere alcoholische dranken mogen worden geleverd aan mensen onder de 18 jaar, zowel niet als product maar ook niet via de aangeboden diensten;

10.2 De Gebruiker dient bij het plaatsen van een bestelling of het maken van een reservering voor een proeverij, wijntour of cursus waarbij alcohol wordt geserveerd, te bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is;

10.3 De Wijnpartner heeft het recht om bij de levering of aanvang van de dienst een geldig identiteitsbewijs te vragen ter verificatie van de leeftijd van de Gebruiker. Indien de Gebruiker niet kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is, heeft de Wijnpartner het recht om de levering of dienst te weigeren;

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat geen alcohol wordt geconsumeerd door personen onder de 18 jaar tijdens de door WijnReis bemiddelde diensten;

10.5 Overtreding van de leeftijdsbeperkingen kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst zonder restitutie en kan verdere juridische gevolgen hebben;

10.6 WijnReis behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en diensten te ontzeggen aan iedereen die de leeftijdsbeperkingen overtreedt.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1 WijnReis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum van plaatsing op de Website. Bezoekers worden aangeraden om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat zij van eventuele wijzigingen op de hoogte zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
12.2 Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de uitleg of uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.