Bijgewerkt op 9 oktober 2023.

Deze Wijnpartnersvoorwaarden (“Overeenkomst”) worden aangegaan tussen Digitales Digital Marketing (“WijnReis”), gevestigd op de Schipperstraat 283 te Etten-Leur Nederland, en Wijnpartner. Deze Overeenkomst bevat de definities in Bijlage A (“Definities”) en de Platform Regels. Elke term met een hoofdletter gebruikt in deze Overeenkomst heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in Bijlage A of elders in deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen WijnReis en Wijnpartner. De relatie tussen Wijnpartner en een Klant wordt beheerst door de Wijnpartner-klant contract.

 1. WijnReis-platform.

WijnReis exploiteert het WijnReis Platform. In verband met de toegang van Wijnpartner en het gebruik van het WijnReis Platform, benoemt Wijnpartner WijnReis als zijn commerciële agent voor de hierin uiteengezette doeleinden. Met behulp van het WijnReis Platform, (i) kunnen Klanten Diensten kopen van Wijnpartner via WijnReis die optreedt als een commerciële agent voor Wijnpartner, en (ii) kunnen Reisbureaus, conciërges, of andere entiteiten Diensten kopen van Wijnpartners voor hun klanten. Wijnpartner is verantwoordelijk voor het verwerven en onderhouden, op eigen kosten, van alle apparatuur en connectiviteit die nodig is om toegang te krijgen tot het WijnReis Platform.

 1. Website voor Wijnpartners administratie.

Wijnpartner kan de Inhoud van de Wijnpartner beheren, met inbegrip van Productaanbiedingen, op het WijnReis Platform met behulp van de Administratiepagina voor Wijnpartners.

2.1. Creatie van Wijnpartners.

Wijnpartner zal aan WijnReis alle informatie verstrekken die WijnReis nodig heeft om de Wijnpartner Account vast te stellen en te onderhouden. Dit omvat (i) verzekeringsgegevens in overeenstemming met artikel 11 hieronder, (ii) de huidige zakelijke licentie of registratie-informatie, (iii) details met betrekking tot de Betaalrekening van de Wijnpartner, en (iv) andere informatie zoals redelijkerwijs gevraagd door WijnReis. Wijnpartner zal deze informatie up-to-date houden via de Wijnpartner Administratiesite.

2.2. Inloggegevens.

Wijnpartner is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn Inloggegevens en mag de Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Wijnpartner is aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd in verband met zijn Wijnpartner Account. Wijnpartner moet WijnReis onmiddellijk op de hoogte stellen als Wijnpartner weet of reden heeft om te vermoeden dat (i) zijn Inloggegevens verloren, gestolen, verduisterd of anderszins gecompromitteerd zijn of (ii) er daadwerkelijk of vermoedelijk onbevoegd gebruik van zijn Wijnpartner Account heeft plaatsgevonden.

 1. Verkoop van diensten op het WijnReis Platform.

3.1. Productaanbiedingen.

Voor elke Dienst die Wijnpartner wenst te verkopen via het WijnReis Platform, zal Wijnpartner een Productaanbieding uploaden via de Wijnpartners Administratie Site. De Productaanbieding moet alle noodzakelijke informatie over de Diensten bevatten, met inbegrip van (i) geschiktheid informatie (bijv. minimum leeftijd, vereiste vaardigheden of vergunningen (zoals een rijbewijs), niveau van fitheid, of inherente risico’s (met inbegrip van risico’s voor personen met reeds bestaande medische aandoeningen), (ii) logistieke informatie (bijv. ontmoetingsplaats, duur, en de vereiste of aanbevolen kleding en uitrusting), en (iii) andere informatie gevraagd door WijnReis. Wijnpartner zal ervoor zorgen dat alle kritische informatie is opgenomen in de “Beschrijving” sectie van het Productaanbod, Als er logistieke informatie is weggelaten uit het Productaanbod of ticket, zal Wijnpartner deze informatie zo spoedig mogelijk aan Klant verstrekken. WijnReis behoudt zich het recht voor om Inhoud Wijzigingen in lijn met de WijnReis Content Richtlijnen door te voeren.

3.2. Beschikbaarheid.

Wijnpartner dient het Productaanbod, inclusief Beschikbaarheid, te allen tijde actueel en accuraat te houden. Wijnpartner dient geannuleerde of ongeldige Productaanbiedingen onmiddellijk te verwijderen. Wijnpartner is verantwoordelijk voor enige claim van de Klant op basis van vermeende of werkelijke onnauwkeurigheden van het Productaanbod, inclusief Beschikbaarheid, of andere Inhoud van de Wijnpartner.

3.3. Prijzen.

Wijnpartner bepaalt de Eindgebruikersprijs waartegen Diensten aan Klanten worden verkocht. De Verkoopprijs voor de Diensten vermeld in het Productaanbod is inclusief Toepasselijke Belastingen. De Verkoopprijs moet alle onkosten omvatten; WijnReis zal dergelijke bedragen niet afzonderlijk innen. De Productaanbieding moet het bestaan en het bedrag van alle vergoedingen, belastingen, heffingen, commissies of andere bedragen die worden geïnd op de dag dat Diensten worden verleend bekend maken. Wijnpartner mag geen vergoedingen, belastingen, leges, provisies of andere bedragen (proberen te) innen van een Klant die niet worden vermeld in de Productaanbieding.

3.4. Sluiting van het contract.

Wanneer een Klant Diensten koopt via het WijnReis Platform, de Klant koopt Diensten rechtstreeks van Wijnpartner op grond van de Wijnpartner-klant contract, gesloten van Wijnpartner’s kant door WijnReis die optreedt als commercieel agent van de Wijnpartner in de naam en voor rekening van Wijnpartner. Wijnpartner benoemt en machtigt WijnReis als haar commerciële agent om de Wijnpartner-klant overeenkomst met Klanten in naam en voor rekening van de Wijnpartner af te sluiten, Boekingen te beheren en te annuleren, en volledige of gedeeltelijke terugbetalingen aan Klanten te doen, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. WijnReis kan naar eigen goeddunken besluiten om de sluiting van de overeenkomst tussen de Wijnpartner en de Klant af te wijzen (bijvoorbeeld in het geval van mogelijke fraude of nalevingsproblemen).

3.5. Inning van betalingen.

Wijnpartner instrueert WijnReis als zijn commerciële agent om betalingen van Klanten te innen in naam en voor rekening van Wijnpartner, en Wijnpartner stemt ermee in dat WijnReis van tijd tot tijd naar eigen goeddunken een Sub-Commerciële Agent kan aanstellen naar eigen goeddunken om deze betalingen rechtstreeks van Klanten te ontvangen en om verdere betaling van deze met succes ontvangen bedragen aan Wijnpartner te doen. In het bijzonder, voor elke betaling van een Amerikaanse Klant, benoemt de Wijnpartner GYG Operations als zijn beperkte betalingsagent, uitsluitend voor het doel van het direct accepteren van dergelijke betalingen namens de Wijnpartner en om verdere betaling van die bedragen aan WijnReis te doen. Wijnpartner stemt ermee in dat de ontvangst van de betaling voor het door een Klant verschuldigde bedrag door WijnReis, of zijn Sub-Commerciële Agent (met inbegrip van GYG Operations), zoals van toepassing, de betalingsverplichting van de Klant aan Wijnpartner zal opheffen. Wijnpartner stemt ermee in dat betaling door een Klant aan WijnReis of zijn Sub-Commerciële Agent (inclusief GYG Operations), zoals van toepassing, via het WijnReis Platform wordt beschouwd als hetzelfde als een betaling rechtstreeks aan Wijnpartner, en Wijnpartner zal Diensten verlenen aan Klanten op de overeengekomen wijze alsof Wijnpartner de fondsen van de Klanten rechtstreeks had ontvangen. Wijnpartner erkent en stemt ermee in dat het geen verhaal heeft tegen een Klant zodra de fondsen worden aangeboden aan WijnReis of haar Sub-Commercial Agent (met inbegrip van GYG Operations), zoals van toepassing. WijnReis maakt gebruik van een Payment Service Provider om betalingen van Klanten te verwerken; in sommige gevallen kan een Distributiepartner en in bepaalde landen een Filiaal worden aangesteld als een Sub-Commercieel Agent. WijnReis draagt de creditcard en bankkosten voor de ontvangst van betalingen van klanten, op voorwaarde dat WijnReis klanten een wisselkoers in rekening kan brengen indien van toepassing. De betaling wordt geïnd in de valuta die door Wijnpartner in het Productaanbod.

3.6. Wijzigingen.

Klanten maken af en toe fouten bij het maken van Boekingen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid, kan WijnReis de datum, tijd, taal of het aantal personen voor een Boeking wijzigen tot twee (2) uur nadat een Klant een dienst heeft geboekt. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemaakt zonder kosten voor de Klant of voor WijnReis.

3.7. Chargebacks en geschillen.

Indien een Chargeback of andere betalingsfout optreedt voordat Wijnpartner een Dienst verleent, zal WijnReis Wijnpartner informeren en de Boeking annuleren. Als een Chargeback optreedt na Wijnpartner levert een dienst, zal WijnReis vragen Wijnpartner om een reactie te geven binnen drie werkdagen. WijnReis kan de reactie van Wijnpartner doorsturen naar de creditcardmaatschappij. Wijnpartner erkent en stemt ermee in dat WijnReis betalingen van Klanten accepteert als commerciële agent van Wijnpartner, en dat WijnReis’s verplichting om Wijnpartner te betalen is onderworpen aan en afhankelijk van de succesvolle ontvangst van de bijbehorende betalingen van Klanten. In het geval van een Chargeback of andere mislukte betaling, (i) WijnReis en haar Sub-Commercieel Agent zal geen betaling aan Wijnpartner voor de betrokken Boeking, (ii) WijnReis ontvangt geen Commissie voor de betrokken Boeking, en (iii) WijnReis kan elk bedrag dat reeds is betaald aan Wijnpartner voor de betrokken Boeking verrekenen met een toekomstige betaling uit hoofde van deze overeenkomst. WijnReis en haar Sub-Commercial Agent zijn geen partij bij de Wijnpartner-klant contract, treden niet op als borg voor betaling door klanten, en zijn niet aansprakelijk jegens Wijnpartner in het geval van Chargeback of andere niet-betaling door een klant.

3.8. Annuleringen; No Shows.

Wijnpartner zal niet rechtstreeks annuleringen van Boekingen van Klanten accepteren; alle annuleringen moeten door een Klant worden gedaan via het WijnReis Platform of de WijnReis klantenservice.

(a) Tijdens de Gratis Annuleringsperiode.

Als een klant een boeking annuleert tijdens de Gratis Annulering Periode, zal WijnReis geeft de klant een volledige terugbetaling. Als WijnReis geeft een klant een volledige terugbetaling, op grond van dit artikel of om enige andere reden, (A) Wijnpartner ontvangt geen betaling voor de Boeking, en (B) WijnReis ontvangt geen Commissie voor de Boeking.

(b) Na de Gratis Annuleringsperiode.

Als een klant een boeking annuleert nadat de Gratis Annuleringstermijn is afgelopen, en er zijn geen verzachtende omstandigheden, zal de boeking worden behandeld als een voltooide boeking voor de doeleinden van betaling. Als er verzachtende omstandigheden, kan WijnReis geven de klant een volledige terugbetaling.

(c) Situaties van overmacht.

In het geval dat Wijnpartner Diensten annuleert als gevolg van een Situatie van Overmacht, dient Wijnpartner de klantenservice van WijnReis onmiddellijk op de hoogte te stellen. Een Klant kan een Boeking annuleren als een Situatie van Overmacht zich voordoet op de reisbestemming, ongeacht of Wijnpartner doorgaat met het verlenen van Diensten tijdens de getroffen periode. Als Wijnpartner of Klant een Boeking annuleert in verband met een Situatie van Overmacht, zal WijnReis de Klant een Volledige Terugbetaling geven.

(d) No Shows.

Als een klant een No Show is en er zijn geen verzachtende omstandigheden, zal de boeking worden behandeld als een voltooide boeking voor de doeleinden van betaling. Als er verzachtende omstandigheden, kan WijnReis geven de klant een volledige terugbetaling.

3.9. Verlening van diensten.

Wijnpartner zal Diensten leveren in overeenstemming met het Productaanbod, in goed vertrouwen, en in overeenstemming met de beste praktijken en normen in de tours en activiteiten industrie. Wijnpartner mag de uitvoering van de Diensten alleen uitbesteden met voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnReis.

3.10. Niet verlenen van diensten.

Als Wijnpartner een Boeking annuleert of anderszins nalaat Diensten te verlenen aan een Klant zoals vereist door een Boeking, zal WijnReis de Klant een Volledige Terugbetaling geven. Wijnpartner erkent dat zijn annulering of ander verzuim om diensten te verlenen WijnReis’s goodwill en reputatie schaadt, en ervoor zorgt dat WijnReis extra kosten voor klantenservice maakt. Dienovereenkomstig, als WijnReis bepaalt dat de annulering of het niet verlenen van diensten niet te rechtvaardigen was (bijvoorbeeld het gevolg van een situatie van overmacht), kan WijnReis een annuleringsvergoeding (als vaste schadevergoeding), gelijk aan vijfentwintig procent van de detailhandelsprijs van de Diensten voor elke getroffen Klant, aftrekken van elke toekomstige betaling verschuldigd aan Wijnpartner op grond hiervan. De partijen erkennen en komen overeen dat het onpraktisch zou zijn om het bedrag van eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de annulering van de Wijnpartner of ander verzuim om Diensten te verlenen te schatten, en komen overeen dat het bedrag van de vaste schadevergoeding zoals hierboven beschreven een redelijke schatting is van de werkelijke schade die WijnReis zou lijden en oplopen als gevolg van een dergelijke annulering of verzuim om Diensten te verlenen. WijnReis kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om dit bedrag niet in mindering te brengen, of om een lager bedrag in mindering te brengen, als Wijnpartner een alternatieve maar gelijkwaardige Dienst levert op dezelfde datum aan de getroffen Klanten. Voor alle duidelijkheid, een annulering als gevolg van het falen van Wijnpartner om nauwkeurige beschikbaarheidsinformatie te verstrekken op het WijnReis Platform en het niet verstrekken van een factuur aan de Klant zal voor de doeleinden van dit artikel worden beschouwd als het niet leveren van Diensten. In aanvulling op de rechtsmiddelen hierboven vermeld, kan WijnReis deze Overeenkomst beëindigen voor wezenlijke schending door de Wijnpartner als Wijnpartner nalaat Diensten te leveren zoals gecontracteerd.

 1. Betaling.

4.1. WijnReis’s Commissie.

Wijnpartner stemt ermee in om WijnReis een Commissie te betalen voor (i) het gebruik van het WijnReis Platform, (ii) marketing uitgevoerd door WijnReis, (iii) klantenservice uitgevoerd door WijnReis, (iv) WijnReis’s bemiddeling van transacties tussen Wijnpartner en klanten, en (v) andere diensten die hieronder worden uitgevoerd door WijnReis. WijnReis de Commissie is een percentage van de verkoopprijs voor een Boeking, zoals aangegeven in de Wijnpartner Account. Wijnpartner stemt ermee in het bedrag van de Commissie vertrouwelijk te houden. De Commissie zal worden afgetrokken van de verkoopprijs in rekening gebracht aan klanten in de overeengekomen valuta.

4.2. Betaling aan Wijnpartner.

Naar keuze van de Wijnpartner, zal WijnReis betalingen doen aan Wijnpartner, hetzij een keer per maand of twee keer per maand.

(a) Betaling eenmaal per maand.

Dit gedeelte is van toepassing indien de Wijnpartner ervoor kiest om eenmaal per maand betaald te worden. Op de vijfde werkdag van elke maand zal WijnReis een bedrag naar de Betaalrekening van de Wijnpartner overmaken dat gelijk is aan (i) het totale bedrag dat van Klanten is geïncasseerd voor Voltooide Boekingen die in de voorafgaande maand hebben plaatsgevonden, verminderd met (ii) de van toepassing zijnde Commissie.

(b) Betaling tweemaal per maand.

Dit gedeelte is van toepassing indien de Wijnpartner ervoor kiest om twee keer per maand betaald te worden. Op de vijfde werkdag van elke maand, zal WijnReis een bedrag overmaken naar de Betaalrekening van de Wijnpartner dat gelijk is aan het totale bedrag dat is verzameld van klanten voor voltooide boekingen die zich in de tweede helft van de voorafgaande maand hebben voorgedaan, verminderd met (i) van toepassing zijnde Commissie, en (ii) een 2% verwerkingskosten. Op de twintigste werkdag van elke maand zal WijnReis een bedrag naar de Betaalrekening van de Wijnpartner overmaken dat gelijk is aan het totale bedrag dat is verzameld van Klanten voor Voltooide Boekingen die plaatsvonden in de Eerste Helft van die maand, verminderd met (a) de toepasselijke Commissie en (b) een verwerkingsvergoeding van 2%.

4.3. Transactiekosten; Inhoudingen.

WijnReis betaalt de transactiekosten die in rekening worden gebracht door de financiële instelling van WijnReis of zijn Sub-Commerciële Agent om bedragen over te maken naar de Betaalrekening van Wijnpartner. Wijnpartner zal alle kosten dragen die in rekening worden gebracht door de eigen financiële instelling van Wijnpartner voor de ontvangst van betalingen van WijnReis of zijn Sub-Commerciële Agent en, indien van toepassing, eventuele kosten in rekening gebracht door de bemiddelende bank. WijnReis of zijn Sub-Commerciële Agent kan van elke betaling aan Wijnpartner de kosten aftrekken van terugbetalingen aan Klanten, vervangende diensten verleend aan Klanten, of andere bedragen die Wijnpartner moet betalen of terugbetalen aan een GYG-partij onder deze Overeenkomst.

4.4. Belastingen.

Wijnpartner is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van zijn verplichtingen om eventuele Toepasselijke Belastingen te rapporteren, innen, afdragen of op te nemen in zijn Productaanbiedingen en voor het afdragen van eventuele Toepasselijke Belastingen aan de juiste overheidsinstantie. Indien Wijnpartner WijnReis verzoekt om Toepasselijke Belastingen namens Wijnpartner te innen, zal Wijnpartner WijnReis informeren over het (de) toepasselijke tarief (tarieven) en de Partijen zullen samenwerken om een methode voor dergelijke inning vast te stellen. Indien WijnReis op enig moment bepaalt dat het Toepasselijke Belastingen met betrekking tot Diensten moet innen of aftrekken, hetzij op eigen naam of namens Wijnpartner, zal het Wijnpartner informeren en dergelijke Toepasselijke Belastingen innen of aftrekken. Op verzoek van een GYG-partij zal de Wijnpartner binnen vijf werkdagen (i) die entiteit voorzien van de geldige belastingidentificatie- of registratienummers van de Wijnpartner, met inbegrip van, indien gevraagd, enig bedrijfsregistratienummer, om aan te tonen dat de Wijnpartner een geregistreerde belastingbetaler is in toepasselijke rechtsgebieden waar Diensten belastbaar zijn, (ii) een geldige belastingfactuur uitreiken aan die entiteit met betrekking tot enige specifieke Diensten, (iii) documentatie aan die entiteit verstrekken ter staving van het feit dat de Wijnpartner belasting heeft betaald voor Diensten (met inbegrip van kopieën van aangiften, werkdocumenten en ondersteunende verslagen van transactiegegevens), en (iv) andere medewerking verlenen aan die entiteit zoals verzocht ter bevestiging van de naleving van de belastingverplichtingen door de Wijnpartner. Dergelijke verzoeken om informatie kunnen rechtstreeks aan de Wijnpartner of via de Administratiesite voor de Wijnpartner worden gedaan. Elke niet-naleving van de eisen van deze paragraaf kan leiden tot de tijdelijke of permanente schorsing van de Diensten van de Wijnpartner van het WijnReis Platform.
 In het geval Toepasselijke Wetgeving in een rechtsgebied BTW (of andere Toepasselijke Belasting) heft op de Commissie, zal WijnReis het bedrag van deze BTW (of andere Toepasselijke Belasting) aftrekken van betalingen verschuldigd aan de Wijnpartner, in aanvulling op de Commissie. Wijnpartner is verantwoordelijk voor het bepalen of er een belastingkrediet beschikbaar is onder de Toepasselijke Wetgeving voor de betaling van deze BTW (of andere Toepasselijke Belasting) op de Commissie.

4.5. Verklaring.

WijnReis zal Wijnpartner een verklaring (“Verklaring”) verstrekken, eenmaal per betalingsperiode, waaruit blijkt (i) het totale aantal voltooide boekingen tijdens de betalingsperiode, (ii) het totale bedrag dat namens Wijnpartner van Klanten is geïnd voor voltooide boekingen, (iii) het totale bedrag dat voor die voltooide boekingen naar de Betaalrekening van Wijnpartner is overgemaakt, (iv) de diensten die WijnReis heeft verricht (“Commissie”) en (v) het bedrag aan omzetbelasting of andere belastingen dat namens Wijnpartner is geïnd en afgedragen (indien van toepassing). De verklaring is de basis voor uitbetaling door WijnReis. Punt (iv) dient als de factuur die WijnReis uitgeeft voor de Wijnpartner met betrekking tot de geleverde diensten (“Commissiefactuur”). Tenzij Wijnpartner schriftelijk kennis geeft aan WijnReis van een te goeder trouw geschil met betrekking tot een Verklaring binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan, met inbegrip van redelijke details ter ondersteuning van een dergelijk geschil, wordt een dergelijke Verklaring geacht te zijn aanvaard. Na een dergelijke periode, zullen aanpassingen voor discrepanties worden gemaakt in WijnReis’s eigen goeddunken. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan geen geschil worden opgeworpen, en geen claim, actie of procedure kan worden ingesteld, tegen WijnReis met betrekking tot een betaling gerelateerde kwestie na (a) het verstrijken van een (1) jaar vanaf de datum waarop de betaling in kwestie verschuldigd is (of beweerdelijk verschuldigd is), of (b) waar meer dan een betaling in het geding is, het verstrijken van een (1) jaar vanaf de datum waarop de eerste van deze betalingen in het geding is verschuldigd (of beweerdelijk verschuldigd is).

4.6. Opbouw van betaling.

Niettegenstaande iets anders tot het tegendeel in deze Overeenkomst, kunnen WijnReis en zijn Sub-Commercieel Agent betalingen die verschuldigd zijn aan Wijnpartner uitstellen en oplopen totdat het totale te betalen bedrag gelijk is aan ten minste $ 50,00 (of een gelijkwaardig bedrag in de opgegeven valuta). WijnReis zal elk opgebouwd en onbetaald bedrag overdragen aan Wijnpartner bij beëindiging van deze Overeenkomst.

4.7. Inhouding van betaling.

WijnReis en haar Sub-Commercial Agent kunnen betalingen uitstellen of inhouden die verschuldigd zijn aan Wijnpartner op grond van deze Overeenkomst in het geval Wijnpartner niet heeft voldaan aan het verstrekken van verplichte informatie zoals vermeld in paragraaf 2.1 en paragraaf 4.4 van deze Overeenkomst.

 1. Klantrelaties.

5.1. Communicatie met klanten.

Wijnpartner mag niet direct of indirect (i) een Klant aanmoedigen om een dienst te boeken buiten het WijnReis Platform, (ii) een Klant doorverwijzen naar een andere website of platform, met inbegrip van Wijnpartner’s eigen website of platform, of (iii) enige andere actie ondernemen om het WijnReis Platform of de betaling van Commissie te omzeilen. Indien potentiële klanten, die de communicatie begonnen via het WijnReis Platform, vragen om een dienst te boeken buiten het WijnReis Platform, zal Wijnpartner hen verwijzen naar het WijnReis Platform.

5.2. Communicatiemiddelen.

Wijnpartner behandelt alle vragen van klanten ontvangen via het WijnReis Platform uitsluitend met behulp van de Communicatie Tools. Wijnpartner mag geen alternatieve communicatiemethoden aanbieden of suggereren (i) in enige Inhoud van de Wijnpartner, (ii) in enig forum beschikbaar via het WijnReis Platform, of (iii) via de Communicatiemiddelen. Wijnpartner moet zijn berichten via de Communicatiemiddelen ten minste eenmaal per dag controleren, en zal reageren op vragen van de Klant binnen de volgende tijdlijnen:

 • De Klant neemt meer dan 7 dagen voor de geplande aanvang van de Diensten contact op met de Wijnpartner: De Wijnpartner dient de Klant binnen 48 uur te antwoorden.
 • De Klant neemt tussen 2 en 7 dagen voor de geplande aanvang van de Diensten contact op met de Wijnpartner: De Wijnpartner dient de Klant binnen 24 uur te antwoorden.
 • De Klant neemt minder dan 2 dagen voor de geplande aanvang van de Diensten contact op met de Wijnpartner: Wijnpartner dient de Klant te antwoorden voordat de Diensten beginnen.

Wijnpartner moet binnen 24 uur reageren op vragen die rechtstreeks door WijnReis. Wijnpartner mag geen gebruik maken van de Communicatie Tools op het WijnReis Platform om (a) ongevraagde commerciële berichten of promoties te verspreiden; (b) contact op te nemen met een Klant voor enig doel dat geen verband houdt met een dienst, met inbegrip van het werven of vragen van de Klant om diensten van derden, applicaties of websites te vervoegen; (c) een boeking te maken of te accepteren die de betaling van de Commissie omzeilt; (d) een betaling te vragen of te accepteren voor Diensten die geen gebruik maken van het WijnReis Platform; of (e) Verboden Inhoud te verzenden. Wijnpartner erkent dat berichten die zijn verzonden met behulp van de Communicatie Tools kunnen worden gecontroleerd voor kwaliteitscontrole doeleinden en opgeslagen door WijnReis, en dat Wijnpartner geen verwachting van privacy heeft met betrekking tot dergelijke berichten. WijnReis kan elk bericht dat in strijd is met deze overeenkomst verwijderen.

5.3. Facturen.

Op verzoek van een Klant verstrekt de Wijnpartner de Klant een factuur voor de Diensten via de Communicatiemiddelen. De factuur moet voldoen aan alle toepasselijke belastingvereisten.

5.4. Serviceniveaus.

De Wijnpartner stemt ermee in om tegenover alle klanten te handelen met de zorg van een gewone en redelijke zakenman.

5.5. Tickets en ontvangstbewijzen.

Wijnpartner moet door WijnReis gegenereerde klantentickets accepteren, inclusief zowel op papier geprinte tickets als tickets die op smartphones of andere mobiele apparaten worden weergegeven. Op verzoek moet Wijnpartner elke Klant een ontvangstbewijs voor Diensten verstrekken. Het ontvangstbewijs moet voldoen aan alle van toepassing zijnde fiscale eisen.

5.6. Gedrag van personeel.

Wijnpartner is als enige verantwoordelijk voor het gedrag van zijn personeel in verband met Klanten of andere personen. De Wijnpartner zal geen enkele Klant discrimineren of lastigvallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ras, nationale afkomst, godsdienst, geslacht, geslachtsidentiteit, lichamelijke of verstandelijke handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid, en zal ervoor zorgen dat zijn personeel dit niet doet.

5.7. Verzoeken van klanten

Wijnpartner zal verzoeken of klachten van Klanten met betrekking tot de Diensten, klachten over personeel van de Wijnpartner, en verzoeken om restitutie behandelen en beantwoorden. In het geval Wijnpartner niet binnen drie Werkdagen reageert op een klacht van een Klant, zal WijnReis de Klant een Volledige Terugbetaling geven. Daarnaast zal een GYG-partij (i) klantenondersteuningsdiensten aanbieden aan de Klant, (ii) optreden als tussenpersoon tussen Wijnpartner en de Klant, (iii) antwoorden en antwoorden namens de Wijnpartner via het Klantenserviceportaal, sociale media of, indien van toepassing, de communicatiekanalen die op de Wijnpartner Detailpagina. In geval van niet-naleving door de Wijnpartner van de serviceniveaus in Artikel 5.4 of enige wezenlijke onregelmatigheid, klacht of non-conformiteit met een Productaanbod, kan een GYG-partij naar eigen goeddunken (a) de Klant een Volledige Restitutie of gedeeltelijke restitutie geven en/of (b) de Klant alternatieve diensten leveren (van een gelijke of betere standaard dan de Diensten) en de kosten van deze vervangende diensten in mindering brengen op een toekomstige betaling aan de Wijnpartner. Indien een GYG-partij een Klant een gedeeltelijke terugbetaling geeft, zal het aan Wijnpartner betaalde bedrag (en de door WijnReis in rekening gebrachte Commissie) dienovereenkomstig worden verminderd.

5.8. Beoordelingen.

Nadat een Boeking is voltooid, zal de Klant de mogelijkheid hebben om de Diensten te beoordelen op het WijnReis Platform met behulp van WijnReis’s beoordelingssysteem. Het doel van het review systeem is om zinvolle en accurate feedback over de Diensten en Wijnpartner op gebieden zoals prestaties, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid te verzamelen. Beoordelingen kunnen worden bekeken door elke gebruiker van het WijnReis Platform. Alle beoordeling inhoud is het exclusieve eigendom van WijnReis of de van toepassing zijnde GYG-partij. Wijnpartner mag geen beoordelingen van het WijnReis Platform gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnReis. Klantbeoordelingen worden niet gecontroleerd door WijnReis op juistheid. Wijnpartner is verboden van het manipuleren van het beoordelingssysteem op enigerlei wijze, zoals het schrijven van een beoordeling over Diensten of het instrueren van een derde partij om dit te doen.

 1. Marketing.

6.1. WijnReis Verplichtingen.

WijnReis zal bevorderen en de markt van de Diensten naar eigen goeddunken, en zal de kosten van haar promotie en marketing inspanningen dragen. Om de diensten te promoten, kan WijnReis gebruik maken van de Wijnpartner Inhoud en Wijnpartner Merken in offline en online marketing, met inbegrip van e-mail marketing en pay-per-click advertising. WijnReis zal, naar eigen goeddunken, bepalen of en hoe de Diensten en Productaanbiedingen te promoten op het WijnReis Platform of elders, met inbegrip van positie en rangschikking in zoekresultaten. Niettegenstaande iets anders hierin, kan WijnReis een Dienst aanbieden tegen een lagere prijs dan de verkoopprijs vermeld in een Productaanbod, op voorwaarde dat het volledige bedrag van de korting wordt afgetrokken van de Commissie die normaal zou worden betaald door Wijnpartner.

6.2. Wijnpartnersverplichtingen.

Wijnpartner moet Diensten aanbieden onder zijn algemeen gebruikte bedrijfs- en merknaam. Het Productaanbod of andere Inhoud van de Wijnpartner mag niet stellen of de indruk wekken, direct of indirect, dat (i) WijnReis de Diensten levert, (ii) WijnReis de kwaliteit van de Diensten heeft getest, of (iii) WijnReis anderszins de Wijnpartner of de Diensten onderschrijft.

6.3. Wijnpartnerscommunicatie.

Wijnpartner zal niet direct of indirect (bijv. via een gelieerde onderneming of agent) betrokken zijn bij enige marketing-, promotie- of soortgelijke communicatie met een Klant zonder voorafgaande toestemming van die Klant. Zonder het voorgaande te beperken, zal de Wijnpartner geen marketing- of promotie-inhoud opnemen in een bevestiging of andere communicatie die naar Klanten wordt gestuurd. De Wijnpartner erkent dat de verzending van communicatie in strijd met dit artikel zowel een wezenlijke schending van dit contract vormt als een mogelijke schending van de GDPR.

 1. Naleving.

Wijnpartner zal alle Diensten verlenen in overeenstemming met alle Toepasselijke Wetgeving, waaronder (i) brand- en veiligheidswetten, (ii) wetgeving inzake consumentenbescherming, (iii) wetgeving inzake informatie en raadpleging, (iv) wetgeving inzake licenties, (v) wet- en regelgeving inzake gezondheid en hygiëne (waaronder wet- en regelgeving inzake COVID-19 of andere overdraagbare ziekten), en (vi) andere wetgeving met betrekking tot de Diensten of het bedrijf van Wijnpartner. Op verzoek van een GYG-partij zal de Wijnpartner binnen vijf werkdagen (i) kopieën verstrekken van registraties, licenties, vergunningen, goedkeuringen en autorisaties, en (ii) documentatie die de naleving van de Toepasselijke Wetgeving aantoont. In het geval van vermeende niet-naleving van de Diensten zal de Wijnpartner onmiddellijk, op eigen kosten, meewerken aan elk onderzoek door administratieve autoriteiten of verenigingen.

 1. Intellectueel eigendom.

8.1. Inhoud Wijnpartner.

Wijnpartner verleent aan WijnReis een niet-exclusieve, sublicentieerbare (via een of meer lagen), wereldwijde, volledig betaalde en royalty-vrije licentie, in alle media nu bekend of hierna ontdekt of ontwikkeld, te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken van te maken, te wijzigen, uit te voeren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, over te dragen en de Inhoud van de Wijnpartner te distribueren, waaronder (i) op of via het WijnReis Platform, (ii) in online en offline marketingmaterialen, en (iii) zoals anderszins overwogen in deze Overeenkomst of overeengekomen door de Partijen. Wijnpartner is als enige verantwoordelijk voor de Inhoud van de Wijnpartner, en kan alleen Inhoud van de Wijnpartner leveren die hij in eigendom heeft of anderszins het recht heeft om aan WijnReis te leveren onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Wijnpartner zal geen Wijnpartner Inhoud die is, bevat of verwijst naar Verboden Inhoud. WijnReis kan verwijderen van het WijnReis Platform elke Wijnpartner Inhoud die, in WijnReis’s te goeder trouw vast te stellen, doet of kan deze Overeenkomst of de Toepasselijke Wetgeving te schenden. Als alternatief kan WijnReis Wijnpartner verzoeken om dergelijke niet-conforme Inhoud van de Wijnpartner binnen twee dagen na kennisgeving te corrigeren. Om consumenten die verschillende talen spreken te helpen, kan WijnReis de inhoud van de Wijnpartner vertalen (of laten vertalen), geheel of gedeeltelijk, in andere talen. WijnReis kan de juistheid of kwaliteit van dergelijke vertalingen niet garanderen. Indien Wijnpartner zich bewust wordt van een onjuistheid in een vertaalde versie van een Productaanbod of andere Inhoud van de Wijnpartner, zal Wijnpartner WijnReis onmiddellijk informeren. WijnReis zal op regelmatige basis Wijnpartner Inhoud in sublicentie geven aan Distributie Partners.

8.2. Merken van Wijnpartners.

Wijnpartner verleent aan WijnReis een niet-exclusieve, sublicentieerbare (via een of meer lagen), betaalde, royalty-vrije licentie om de Wijnpartner merken te gebruiken om de Diensten op de markt te brengen. WijnReis’s gebruik van de Wijnpartner merken zal uitsluitend ten goede komen aan de Wijnpartner en zal geen enkel recht, titel of belang voor WijnReis in de Wijnpartner merken anders dan de licentie verleend op grond van deze overeenkomst.

8.3. Behoud van rechten.

De Inhoud van de Wijnpartner en de Merken van de Wijnpartner, en alle wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten daarin, zijn het exclusieve eigendom van de Wijnpartner (en haar Wijnpartners). Alle rechten in en op de Wijnpartner Inhoud en Wijnpartner Merken die niet uitdrukkelijk worden verleend aan WijnReis in deze Overeenkomst worden voorbehouden door Wijnpartner (en haar Wijnpartners).

8.4. WijnReis-materialen.

De WijnReis Inhoud en het WijnReis Platform, en alle wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten daarin, zijn het exclusieve eigendom van WijnReis (en haar Wijnpartners). Wijnpartner mag niet gebruiken, kopiëren, opslaan, reproduceren, aanpassen, vertalen, wijzigen, distribueren, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden of anderszins exploiteren van WijnReis Inhoud, of een WijnReis handelsmerk, logo of slogan tijdens of na de looptijd van deze overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnReis.

8.5. Beperkingen.

Wijnpartner stemt ermee in om direct of indirect (i) geen robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde middelen of processen te gebruiken om toegang te krijgen tot, gegevens of andere inhoud te verzamelen van, of anderszins te interageren met het WijnReis Platform voor enig doel; (ii) omzeilen, omzeilen, verwijderen, deactiveren, afbreuk doen aan, decoderen of anderszins proberen om een technologische maatregel geïmplementeerd om het WijnReis Platform te beschermen te omzeilen; (iii) proberen te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineering van een van de software die wordt gebruikt om de WijnReis Platform te bieden, of (iv) enige actie ondernemen die schade of nadelige invloed, of kan schade of nadelige invloed, de prestaties of het goed functioneren van de WijnReis Platform.

8.6. Kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde verwerking.

De partijen erkennen dat het gebruik en de toepassing van kunstmatige intelligentie (“AI”) technologieën steeds wijder verspreid zijn geraakt in een digitale economie. WijnReis kan gebruik maken van AI-technologieën en geautomatiseerde processen te analyseren, categoriseren, verbeteren, of anderszins verwerken van Wijnpartner Inhoud. Dit kan onder meer, maar is niet beperkt tot, het gebruik van AI voor vertaling, content moderatie, data-analyse, en personalisatie van gebruikerservaringen. Wijnpartner erkent en stemt ermee in dat een dergelijke geautomatiseerde verwerking en het gebruik van AI-technologieën kunnen leiden tot wijzigingen in de Wijnpartner Inhoud, en dat WijnReis is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of fouten die door het gebruik van dergelijke AI-technologieën en geautomatiseerde processen. Wijnpartner verleent WijnReis het recht om alle gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van AI-technologieën en geautomatiseerde processen op de inhoud van de Wijnpartner te gebruiken met het oog op verbetering van WijnReis’s diensten, AI-algoritmen en geautomatiseerde processen.

 1. Verklaringen en garanties.

9.1. Wederzijds.

Elke Partij verklaart en garandeert dat: (i) de persoon die deze Overeenkomst namens haar uitvoert bevoegd is om haar aan deze Overeenkomst te binden; en (ii) deze Overeenkomst een geldige en bindende verplichting vormt die tegen haar kan worden afgedwongen in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

9.2. Door Wijnpartner.

Wijnpartner verklaart en garandeert dat (i) hij de eigenaar is van de Inhoud van de Wijnpartner, of anderszins het recht heeft om de Inhoud van de Wijnpartner aan WijnReis te verstrekken in het kader van deze Overeenkomst; (ii) de Inhoud van de Wijnpartner geen inbreuk maakt op Toepasselijke Wetgeving of de Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten van derden; (iii) alle informatie met betrekking tot een Productaanbieding waarheidsgetrouw, nauwkeurig en niet misleidend is en zal blijven; (iv) alle Diensten zullen worden verleend in overeenstemming met, en Wijnpartner zal zijn bedrijf runnen in overeenstemming met, Toepasselijke Wetgeving en industrienorm veiligheidsnormen; (v) de Wijnpartner alle registraties, licenties, vergunningen, goedkeuringen en autorisaties vereist door de Toepasselijke Wetgeving met betrekking tot het bedrijf van de Wijnpartner en de verlening van Diensten heeft en zal handhaven gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (en daarna totdat alle Boekingen zijn voldaan); en (vi) al het personeel van de Wijnpartner dat Diensten verleent voldoende vaardigheden, training, kwalificaties, ervaring, licenties en vergunningen bezit om deze Diensten op professionele wijze te verlenen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving en best practices in de sector.

9.3. Disclaimers.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN UITEENGEZET, DOET GEEN VAN BEIDE PARTIJEN, EN ELKE PARTIJ WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEITEN EN DIENSTEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN OVERWOGEN, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, HET VERLOOP VAN PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van AI-tools en geautomatiseerde processen. Het WijnReis Platform en WijnReis Inhoud worden geleverd “as is,” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. WijnReis garandeert niet dat (i) het WijnReis Platform zal voldoen aan alle eisen van de Wijnpartner of dat de prestaties van het WijnReis Platform ononderbroken, virusvrij, veilig of vrij van fouten zal zijn, of (ii) de WijnReis Inhoud volledig, nauwkeurig of vrij van technische gebreken of wijzigingen door onbevoegde derden zal zijn. WijnReis is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van klantgerelateerde gegevens. WijnReis garandeert niet dat Wijnpartner een minimum hoeveelheid Diensten zal verkopen via het WijnReis Platform. WijnReis behoudt zich het recht voor om de inhoud van het WijnReis Platform, evenals de structuur en functie, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken.

 1. Wederzijdse schadeloosstelling.

De Schadeloosstellende Partij zal de Gevrijwaarde Partij verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, straffen, schikkingen, verliezen en uitgaven, van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische en boekhoudkundige kosten, gerechtskosten en belastingen) opgelopen of geleden in verband met een Gedekte Claim. De schadeloosstellende Partij zal de verdediging van een dergelijke vordering op eigen kosten op zich nemen, zodra een dergelijke vordering wordt ingediend, met behulp van een raadsman die redelijkerwijs voldoende is voor de schadeloosstellende Partij, en zal alle kosten betalen die verband houden met de verdediging, met inbegrip van de honoraria van advocaten. De schadeloosstellende partij heeft de volledige controle over een dergelijke verdediging, met inbegrip van eventuele schikkingsdiscussies of -overeenkomsten. Niettegenstaande het voorgaande mag de Gevrijwaarde Partij (i) deelnemen aan of de verdediging op zich nemen en voeren van enigerlei schikkingsdiscussies (in of buiten een gerechtelijke procedure) met betrekking tot een dergelijke claim en (ii) heeft het recht om een schikkingsovereenkomst te sluiten en goed te keuren die de Gevrijwaarde en de Schadeloosstellende Partij voorgeeft te binden, op voorwaarde echter dat een dergelijke goedkeuring niet op onredelijke wijze zal worden onthouden.

 1. Verzekering.

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (en daarna totdat alle Overblijvende Boekingen zijn uitgevoerd) zal de Wijnpartner een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering in stand houden die risico’s dekt die verband houden met het bedrijf van de Wijnpartner en de Diensten. De polis zal worden geschreven op een voorvalformulier voor een passende waarde in het licht van de aard van de Diensten, de locatie van de Wijnpartner en de industrienormen. De polis dient zich uit te strekken tot vorderingen tot schadeloosstelling die door de GYG-Partijen worden ingediend. Indien een of meer auto’s worden gebruikt bij de uitvoering van Diensten, zal de Wijnpartner een autoaansprakelijkheidsverzekering aanhouden (i) met limieten van niet minder dan US$ 1 miljoen (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta van de Wijnpartner) gecombineerde enkele limiet per ongeval indien de Diensten worden geleverd in de Verenigde Staten, Canada of Australië, of (ii) indien de Diensten worden geleverd in een ander land, met limieten en omvang van de dekking die niet minder zijn dan de verplichte vereisten voor het land waar de Diensten worden geleverd. Op verzoek van WijnReis zal Wijnpartner de GYG-partijen als aanvullende verzekerden toevoegen aan dergelijke verzekeringspolissen. Wijnpartner moet via de Wijnpartner Administratiesite (i) gedetailleerde informatie verstrekken over de verzekeringsmaatschappij en de vervaldatum van de verzekering, en (ii) de verzekeringsinformatie bijwerken wanneer Wijnpartner zijn verzekering wijzigt of het vorige certificaat verloopt. Wijnpartner moet WijnReis informeren over elke wijziging in de vereiste verzekeringen, met inbegrip van niet-verlenging daarvan. Op verzoek zal Wijnpartner WijnReis voorzien van een kopie van de toepasselijke verzekeringspolis en een bewijs van betaling van de relevante premies.

 1. Aansprakelijkheid.

WijnReis is uitsluitend aansprakelijk jegens Wijnpartner voor (i) enige schade aan Wijnpartner als gevolg van opzet of grove nalatigheid van WijnReis, (ii) enige schade aan leven, lichaam of gezondheid van Wijnpartner als gevolg van eenvoudige nalatigheid van WijnReis, en (iii) enige schade aan Wijnpartner als gevolg van schending door WijnReis van zijn materiële verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. In het geval van schending door WijnReis van zijn materiële verplichting als gevolg van eenvoudige nalatigheid, wordt de aansprakelijkheid van WijnReis beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het type contract. Voor de toepassing van dit artikel, is de term “materiële verplichting” elke verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor WijnReis’s goede uitvoering van deze overeenkomst en op de naleving waarvan Wijnpartner regelmatig mag vertrouwen. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Zonder het voorgaande te beperken, is WijnReis niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van onderbrekingen of beperkingen van de werking van het WijnReis Platform als gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, overmacht, of andere gebeurtenissen waarvoor WijnReis niet verantwoordelijk is. WijnReis is alleen aansprakelijk voor verlies van gegevens tot het bedrag van de typische herstelkosten die zouden zijn ontstaan als een goede en regelmatige back-up maatregelen waren genomen. In geen geval zal WijnReis aansprakelijk zijn jegens Wijnpartner voor enig handelen of nalaten van een distributiepartner. De enige en exclusieve rechtsmiddelen van Wijnpartner met betrekking tot het handelen of nalaten van een Distributiepartner is om deze Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 14.2.

 1. Gegevensbescherming.

13.1. Gegevensbescherming.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens van klanten, treden zowel WijnReis als Wijnpartner afzonderlijk op als verantwoordelijken voor de verwerking. Persoonlijke gegevens van klanten verzameld door WijnReis kunnen alleen worden overgedragen aan Wijnpartner voor zover nodig voor de uitvoering van de Diensten en in overeenstemming met de gegevensbescherming overdracht mechanisme. Wijnpartner zal voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming bij het verwerken (met inbegrip van toegang, verzamelen, opslaan, verzenden, overdragen en verwijderen) van persoonlijke gegevens van klanten. Wijnpartner zal adequate beveiligingsprocedures en -controles handhaven om de onbedoelde openbaarmaking van, de ongeautoriseerde toegang tot, of verduistering van Persoonlijke Gegevens van Klanten te voorkomen. Op verzoek van WijnReis zal de Wijnpartner bewijs leveren dat de Wijnpartner technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft ingesteld en onderhoudt voor de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met deze paragraaf.

13.2 Verwerking van betalingen.

Wijnpartner machtigt de Payment Service Provider, en elke andere derde partij geautoriseerd door WijnReis, om gegevens te verwerken die nodig zijn om geld over te maken van en naar de rekeningen van Wijnpartner, of zoals anders vereist om het WijnReis Platform te bedienen.

13.3. Ontwikkeling.

WijnReis kan gegevens met betrekking tot Wijnpartner overdragen aan Distributie Partners en derden als dat nodig is om de verdere ontwikkeling van het WijnReis Platform (met inbegrip van haar interfaces met producten en diensten van derden) en de Diensten te promoten. Bijvoorbeeld, WijnReis kan de nodige gegevens overdragen om (i) de Diensten te promoten via een derde partij web mapping service, listing service, zoekmachine service, of digitale assistent, of (ii) het ontwikkelen en implementeren van relevante interfaces tussen het WijnReis Platform en dergelijke producten en diensten.

 1. Opzegging en beëindiging.

14.1. Termijn.

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden. Geen van beide partijen is jegens de ander aansprakelijk voor schade die uitsluitend het gevolg is van beëindiging zoals hierin toegestaan.

14.2. Beëindiging voor het gemak.

Beide partijen kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Een beëindiging kan automatisch worden uitgevoerd door gebruik te maken van de betreffende functie in de Account van de Wijnpartner. Resterende bevestigde boekingen zullen worden uitgevoerd zoals gepland of anderszins worden behandeld in overeenstemming met Artikel 14.5.

14.3. Beëindiging wegens oorzaak.

Elke Partij kan deze Overeenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij indien de andere Partij inbreuk maakt op of in gebreke blijft bij het nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst waarvan de inbreuk of het in gebreke blijven niet kan worden hersteld of die, indien herstel mogelijk is, niet is hersteld binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving van een dergelijke inbreuk of in gebreke blijven (of een aanvullende herstelperiode waarvoor de Partij die niet in gebreke blijft schriftelijk toestemming kan verlenen).

14.4. Andere rechtsmiddelen.

In aanvulling op de rechtsmiddelen hierboven vermeld, indien WijnReis redelijkerwijs van mening is dat de Wijnpartner in strijd handelt met deze overeenkomst, of dat klanten of andere Wijnpartners een risico lopen door handelingen van de Wijnpartner, kan WijnReis een of meer van de volgende acties ondernemen: (i) een waarschuwing geven aan Wijnpartner; (ii) Productaanbiedingen of andere Inhoud van de Wijnpartner verwijderen van het WijnReis Platform; (iii) tijdelijk het gebruik van het WijnReis Platform door Wijnpartner beperken; (iv) sommige of alle Boekingen annuleren en alle getroffen Klanten een Volledige Terugbetaling geven, ongeacht het normale annuleringsbeleid; (v) stoppen met het accepteren van Boekingen, en (vi) uitbetaling van Voltooide Boekingen van Wijnpartner inhouden. Bovendien, als WijnReis vaststelt dat de Diensten worden geassocieerd met een buitensporig aantal Chargebacks of frauduleuze transacties, kan WijnReis tijdelijk verwijderen van de bijbehorende Productaanbiedingen.

14.5. Effect van beëindiging.

De voorwaarden van deze Overeenkomst, met uitzondering van paragraaf 2.2, 3.6, 6.1 14.2, en 14.3, blijven van kracht totdat alle Resterende Boekingen zijn opgelost (dat wil zeggen alle Resterende Boekingen zijn ofwel voltooide Boekingen geworden of zijn geannuleerd), op voorwaarde echter dat WijnReis geen nieuwe Boekingen zal maken na de beëindigingsdatum van deze Overeenkomst. Naar keuze van WijnReis, kan het een aantal of alle Resterende Boekingen annuleren en de getroffen Klanten ofwel een Volledige Terugbetaling of alternatieve diensten aanbieden. Elke Remnant Boeking die niet wordt geannuleerd zal worden uitgevoerd zoals gepland. Artikel 8.1 en 8.2 blijven na beëindiging van deze Overeenkomst 90 dagen van kracht met betrekking tot materialen die aan Distributiepartners of marketingpartners zijn verstrekt. Zodra alle Resterende Boekingen zijn opgelost, zal WijnReis alle Inhoud van de Wijnpartner en de Merken van de Wijnpartner verwijderen van de WijnReis site, en Secties 4.4, 8.1 (uitsluitend met betrekking tot marketingmateriaal gemaakt vóór de beëindiging van de Overeenkomst), 8.3, 8.4, 9.3, 10, 12, 13, 14.5, 17.2, 17.7-17.9, en Bijlage A blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

 1. Reisbureaus.

Niettegenstaande iets anders hierin, kunnen bepaalde Distributie Partners opgenomen in het WijnReis Platform opereren als Reisbureaus. For sales made via Travel Agencies, (i) the Customer purchases Services from the Travel Agency, (ii) the purchase may be governed by the Travel Agency’s terms and conditions, (iii) the Travel Agent may collect payment from the Customer (in which case the Travel Agent will act as a payment collection agent for Supplier, and the first three sentences of Section 3.5 and the third sentence of Section 3.7 zijn van toepassing op de Reisagent in plaats van WijnReis), (iv) de Reisagent kan, in plaats van WijnReis, klantenservice verlenen aan Klanten, met inbegrip van het geven van gedeeltelijke of volledige terugbetalingen of het aanbieden van alternatieve diensten, (v) de Verkoopprijs is het bedrag dat door WijnReis van het Reisbureau wordt geïnd, en (vi) de zinnen “in rekening gebracht aan Klanten” en “geïnd van Klanten” in Artikel 4 worden geacht respectievelijk “in rekening gebracht aan Reisbureaus” en “geïnd van Reisbureaus” te betekenen.

 1. Connectiviteit.

16.1. Connectiviteitspartners.

Indien Wijnpartner ervoor kiest om met een Connectivity Partner te werken om verbinding te maken met de systemen van WijnReis, is deze paragraaf van toepassing. Wijnpartner stemt ermee in dat WijnReis Vertrouwelijke Informatie van Wijnpartner en informatie over Boekingen naar de Connectivity Partner kan sturen. Wijnpartner zal (i) voor WijnReis het recht verkrijgen om de API van de Connectivity Partner te gebruiken zoals vereist voor deze Overeenkomst; (ii) van de Connectivity Partner verlangen dat deze Wijnpartner en WijnReis alle technische ondersteuning biedt die nodig is om de foutloze werking van de API te waarborgen; (iii) ervoor zorgen dat de Connectivity Partner geen kosten in rekening brengt bij WijnReis; (iv) van de Connectivity Partner eisen dat deze een geheimhoudingsovereenkomst met Wijnpartner afsluit die zich uitstrekt tot de Vertrouwelijke Informatie van WijnReis en die de Vertrouwelijke Informatie van WijnReis minstens zo goed beschermt als de bepalingen in deze Overeenkomst; (v) ervoor zorgen dat de Connectivity Partner geen gebruik maakt van Vertrouwelijke Informatie van WijnReis of van informatie die via de API tussen WijnReis en Wijnpartner wordt verzonden, (a) voor enig concurrerend doel, (b) voor het uitvoeren van data-analyse, of (c) voor enig ander doel dan om WijnReis in staat te stellen de in deze Overeenkomst beschreven diensten te leveren; (vi) ervoor te zorgen dat de Connectivity Partner alle waarborgen handhaaft die vereist zijn door best practices tegen vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking van alle informatie die tussen WijnReis en Wijnpartner via de API wordt doorgegeven; en (vii) een industriestandaard gegevensverwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Connectivity Partner, indien vereist. Wijnpartner stemt ermee in dat WijnReis niet verantwoordelijk is voor verliezen of schade die voortvloeien uit of in verband met een storing in de connectiviteit of het handelen of nalaten van de Connectivity Partner. In het geval dat Wijnpartner ervoor kiest om toegang te verlenen aan een Connectivity Partner om hun Content van de Wijnpartner te beheren, zullen de verplichtingen van de Wijnpartner ook van toepassing zijn op de Connectivity Partner.

16.2. Wijnpartner API.

Als Wijnpartner ervoor kiest om verbinding te maken met WijnReis’s systemen via de eigen API van Wijnpartner, is dit artikel van toepassing. Wijnpartner (i) verleent hierbij WijnReis het recht om de API van de Wijnpartner te gebruiken zoals vereist voor deze Overeenkomst; (ii) zal WijnReis alle technische ondersteuning bieden die nodig is voor de foutloze werking van de API van de Wijnpartner; en (iii) zal alle waarborgen handhaven die vereist zijn door best practices tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking van alle informatie die via zijn API.

 1. Algemeen.

17.1. Niet-exclusieve relatie.

De relatie tussen Wijnpartner en WijnReis is niet-exclusief. Wijnpartner kan diensten verkopen via andere marktplaatsen (met inbegrip van concurrenten van WijnReis), en WijnReis kan diensten bevorderen en aanbieden die in wezen vergelijkbaar zijn met of concurreren met Diensten.

17.2. Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse recht onder uitsluiting van de regels van conflictenrecht. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitgevoerde diensten is Berlijn, op voorwaarde dat de Wijnpartner een koopman of een rechtspersoon naar publiek recht is of geen bedrijfszetel of woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft.

17.3. Wijzigingen.

WijnReis kan wijzigingen aan deze overeenkomst voorstellen door het plaatsen van de herziene algemene voorwaarden op de WijnReis website of Wijnpartner Administratiesite, of op enige redelijke wijze (met inbegrip van via e-mail, via de Communicatie Tools, of via een bericht op de Wijnpartner Administratiesite). WijnReis zal ten minste vier weken van tevoren kennis geven van deze wijzigingen voorafgaand aan de voorgestelde ingangsdatum van de wijziging. Het is de verantwoordelijkheid van de Wijnpartner om de WijnReis website of de Wijnpartnersadministratiesite regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijnpartner kan een voorgestelde wijziging verwerpen door het sturen van een kennisgeving van verwerping aan WijnReis, op de aangegeven wijze, vóór de voorgestelde Ingangsdatum van de Wijziging. Als Wijnpartner niet een dergelijke kennisgeving van afwijzing naar WijnReis stuurt voor de voorgestelde Wijziging Ingangsdatum, of het WijnReis Platform blijft gebruiken na de Wijziging Ingangsdatum, wordt Wijnpartner geacht te hebben ingestemd met de voorgestelde wijziging. Behalve zoals uiteengezet in dit hoofdstuk, moeten alle wijzigingen of aanpassingen van deze overeenkomst (i) schriftelijk zijn, (ii) verwijzen naar deze overeenkomst, en (iii) worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elke partij.

17.4. Toewijzing.

Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, aan voorwaarden gebonden of uitgesteld). Niettegenstaande het voorgaande, (i) kan elke partij deze overeenkomst in zijn geheel toewijzen, zonder toestemming van de andere partij, (a) aan een filiaal van die partij, of (b) in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie, of verkoop van alle of een aanzienlijk deel van al haar activa waarbij geen directe concurrent van de andere partij betrokken is, en (ii) kan WijnReis elk recht of rechtsmiddel onder deze overeenkomst delegeren of toewijzen aan een GYG-partij. Elke poging van een partij om haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst toe te wijzen in strijd met deze paragraaf is nietig en van geen effect. Behoudens het voorgaande zal deze overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

17.5. Kennisgevingen.

Elke kennisgeving onder deze overeenkomst zal schriftelijk zijn en geleverd worden door persoonlijke bezorging, overnight koerier, bevestigde fax, bevestigde e-mail, of gecertificeerde of aangetekende post. Daarnaast kan WijnReis kennisgevingen sturen naar Wijnpartner met behulp van de Communicatie Tools. Kennisgevingen zullen worden verzonden naar een partij op haar adres vermeld in deze overeenkomst of een ander adres zoals die partij schriftelijk kan opgeven op grond van dit artikel.

17.6. Overmacht.

Indien een van de Partijen wordt verhinderd een van haar taken of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst tijdig uit te voeren door een Situatie van Overmacht, wordt de getroffen Partij, na de andere Partij hiervan onmiddellijk in kennis te hebben gesteld, vrijgesteld van dergelijke prestaties (i) voor zover de getroffen Partij wordt verhinderd dergelijke taken uit te voeren of verplichtingen na te komen, (ii) voor de duur van de verstoring veroorzaakt door de Situatie van Overmacht. Indien een Situatie van Overmacht de prestaties van een Partij gedurende veertien dagen of langer nadelig beïnvloedt, kan de andere Partij deze Overeenkomst beëindigen.

17.7. Interpretatie.

In deze Overeenkomst betekent (i) “inclusief” “inclusief maar niet beperkt tot,” en (ii) algemene woorden krijgen geen beperkende betekenis omwille van het feit dat ze voorafgegaan worden door woorden die een bepaalde klasse van handelingen, zaken of dingen aanduiden. Titels en kopjes van paragrafen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en maken geen deel uit van deze Overeenkomst en mogen niet worden gebruikt bij de interpretatie ervan. Indien een bepaling in deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht zonder op enigerlei wijze te worden aangetast of ongeldig te worden verklaard. De Partijen komen overeen om elke ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de intentie en het economische effect van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Elke partij heeft op gelijke wijze deelgenomen aan de voorbereiding van en onderhandelingen over deze Overeenkomst en doet voor zover wettelijk toegestaan afstand van elke regel van interpretatie of constructie die vereist dat deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd of uitgelegd in het nadeel van de opstellende partij.

17.8. Vertrouwelijkheid.

Elke partij stemt ermee in dat het niet zal gebruiken of aan een derde partij Vertrouwelijke informatie bekendgemaakt aan het door de andere behalve (i) zoals toegestaan in deze overeenkomst, of (ii) zoals vereist door een rechtbank of andere overheidsinstantie. WijnReis kan Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan de GYG Partijen. Elke partij zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie van de andere partij in haar bezit of beheer te handhaven, die in geen geval minder zal zijn dan de maatregelen die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen informatie van vergelijkbaar belang te handhaven.

17.9. Diversen.

De partijen zijn onafhankelijke contractanten, en geen partnerschap, franchise, joint venture of arbeidsrelatie is bedoeld of gecreëerd door deze overeenkomst. WijnReis en eventuele subagenten wijzen, en Wijnpartner doet afstand van, elke plicht die voortvloeit uit de oprichting van een agentschap relatie (met inbegrip van enige plicht van loyaliteit of zorg), voor zover toegestaan door de Toepasselijke Wetgeving. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle rechtsmiddelen die hierin zijn voorzien cumulatief, naast en niet in de plaats van enige andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor elk van beide Partijen bij wet, naar billijkheid of anderszins. De GYG-partijen worden uitdrukkelijk genoemd als derdebegunstigden van deze overeenkomst, en elk van de GYG-partijen heeft het recht om deze overeenkomst af te dwingen jegens de Wijnpartner voor zover deze overeenkomst betrekking heeft op zijn respectieve rechten als derdebegunstigde, met inbegrip van de in paragraaf 5.4 vermelde serviceniveaus. Behalve zoals bepaald in deze paragraaf, zijn alle rechten en verplichtingen van de partijen persoonlijk en deze Overeenkomst is niet bedoeld om ten goede te komen aan, noch zal deze geacht worden aanleiding te geven tot, rechten in enige derde partij. Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen en vervangt (i) alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, en (ii) alle voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de API van de Wijnpartner of een Connectivity Partner. Het afstand doen van een schending van een bepaling van deze Overeenkomst zal niet gelden of worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van een andere of daaropvolgende schending.

Bijlage A: Definities

Affiliate

betekent elke dochteronderneming of filiaal in de zin van artikel 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (Aktiengesetz) van WijnReis, met inbegrip van maar niet beperkt tot GYG Operations.

Wijziging Ingangsdatum

de datum waarop een voorgestelde wijziging van kracht wordt.

Toepasselijk recht

betekent elke (i) toepasselijke lokale, provinciale, nationale of andere wet- of regelgeving, en (ii) Relevante Vereisten.

Toepasselijke belastingen

betekent alle verkoop-, gebruiks-, accijns-, BTW-, verbruiks- of andere belastingen, rechten, heffingen, vergoedingen of kosten, hoe dan ook genaamd, opgelegd of geïnd door een overheidsinstantie, ongeacht of deze momenteel van kracht zijn of daarna zijn aangenomen of geïmplementeerd, maar met uitzondering van een op inkomen gebaseerde belasting die van toepassing is op WijnReis.

Boek

betekent een aankoop van Diensten door een Klant via het WijnReis Platform.

Werkdag

betekent maandag tot en met vrijdag van elke week, behalve op feestdagen in Berlijn, Duitsland.

Chargeback

betekent een creditcardterugboeking of een andere terugboeking van een geldoverboeking.

Gesloten gebruikersgroep

betekent een groep consumenten die een of meer kenmerken delen voor promoties en marketing, zoals bepaald door WijnReis.

Commissie

betekent het deel van de verkoopprijs van diensten gefactureerd door WijnReis voor (i) het gebruik van het WijnReis Platform, (ii) marketing uitgevoerd door WijnReis, (iii) klantenservice uitgevoerd door WijnReis, (iv) WijnReis’s bemiddeling van transacties tussen Wijnpartner en Klanten, en (v) andere diensten die hieronder worden uitgevoerd door WijnReis.

Communicatiehulpmiddelen

betekent de tools die op het WijnReis Platform om de communicatie (i) tussen Wijnpartner en een Klant of (ii) tussen WijnReis en Wijnpartner mogelijk te maken.

Voltooide boeking

een Boeking die heeft geresulteerd in de feitelijke levering van Diensten door de Wijnpartner aan de Klant.

Vertrouwelijke informatie

betekent informatie over de activiteiten, producten, technologieën, strategieën, klanten, financiën, bedrijfsvoering of activiteiten van de bekendmakende partij, met inbegrip van alle zakelijke, financiële, technische en andere informatie die door de bekendmakende partij is bekendgemaakt. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie waarvan de ontvangende Partij kan vaststellen (i) dat deze zonder schending van deze Overeenkomst openbaar is of wordt, (ii) dat de ontvangende Partij deze rechtmatig van een derde ontvangt zonder beperking op openbaarmaking en zonder schending van een geheimhoudingsplicht of (iii) dat de ontvangende Partij hiervan op de hoogte was voordat zij deze informatie van de bekendmakende Partij ontving.

Connectiviteit partner

betekent een derde partij die een dienst exploiteert om de systemen van de Wijnpartner te verbinden met het WijnReis Platform, om de acceptatie en het beheer van Boekingen te vergemakkelijken.

Aanpassingen inhoud

betekent alle aanpassingen, vertalingen of andere wijzigingen die WijnReis maakt (of door derden laat maken) aan de Inhoud van de Wijnpartner.

Gedekte claim

betekent (i) wanneer WijnReis de schadeloosstellende partij is, elke claim, rechtszaak, eis, actie, audit of onderzoek door derden tegen Wijnpartner voortvloeiend uit of verband houdend met de WijnReis-inhoud, met inbegrip van elke bewering dat de WijnReis-inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, en (ii) wanneer Wijnpartner de schadeloosstellende partij is, elke claim, rechtszaak, eis, actie, audit of onderzoek van een derde partij tegen een GYG-partij die voortvloeit uit of verband houdt met (a) schending door Wijnpartner van deze Overeenkomst of oneigenlijk gebruik van het WijnReis Platform, (b) interactie van Wijnpartner met een Klant, (c) de Diensten of enig letsel, overlijden, (c) de Diensten of enig letsel, overlijden, verliezen of schade (hetzij compenserend, direct, incidenteel, gevolgschade of anderszins) van welke aard dan ook die zich voordoen of ontstaan in verband daarmee, (d) de passagiersrechten, reiswetrechten, pakketreisrichtlijnrechten, of soortgelijke rechten of rechtsmiddelen van een Klant, (e) de schending door de Wijnpartner van Toepasselijke Wetten of rechten van derden, (f) de Inhoud van de Wijnpartner of Merken van de Wijnpartner, met inbegrip van enige bewering dat het gebruik van de Inhoud van de Wijnpartner of Merken van de Wijnpartner door de GYG-partijen, zoals toegestaan door deze Overeenkomst, inbreuk maakt op rechten van derden, of (g) het niet innen of kwijtschelden, of een foutieve inning of kwijtschelding van omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen.

Klant

betekent een eindgebruiker die Diensten heeft gekocht van een Wijnpartner via het WijnReis Platform of een persoon die Diensten heeft ontvangen van een Wijnpartner als gevolg van een Boeking gemaakt via het WijnReis Platform (bijv. tour deelnemers).

Persoonlijke gegevens van klanten

betekent de naam, het postadres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens, IP-adres, bestel- en orderverwerkingsinformatie, en alle andere niet-openbare, identificerende informatie over Klanten die beschikbaar is voor Wijnpartner als gevolg van de relatie van Wijnpartner met WijnReis of enige aankoop van Diensten door Klanten.

Wetten gegevensbescherming

betekent elke toepasselijke wet, statuut, verklaring, decreet, richtlijn, wettelijke bepaling, bevel, verordening, regeling, regel of andere bindende beperking (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geconsolideerd of opnieuw vastgesteld) die betrekking heeft op de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van GDPR en alle wetten die in het kader daarvan zijn afgekondigd.

Geschil

betekent alle meningsverschillen, geschillen of vorderingen van welke aard dan ook tussen de partijen die voortvloeien uit, of op enigerlei wijze verband houden met, deze Overeenkomst, de respectieve rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, of het maken, uitvoeren, schenden, interpreteren of beëindigen van deze Overeenkomst, met inbegrip van vorderingen op basis van onrechtmatige daad.

Distributiepartner

betekent een derde partij met wie WijnReis een contract heeft voor de distributie en verkoop van tours of activiteiten.

Eerste helft

betekent de 1e tot en met de 15e van een maand.

Situatie van overmacht

betekent omstandigheden waarover een persoon of entiteit redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder aardbevingen, overstromingen, branden, andere natuurrampen, oorlogshandelingen (al dan niet verklaard), terroristische aanslagen, rellen, burgerlijke onlusten, pandemieën, epidemieën, overheidsacties, nucleaire of chemische besmetting, stroom- of internetstoringen, storingen in de openbare infrastructuur en stakingen.

Gratis annuleringsperiode

betekent de periode die begint wanneer een Boeking wordt gemaakt en eindigt 24 uur voordat een Service gepland is om te beginnen.

Volledige terugbetaling

betekent, met betrekking tot een Boeking, dat (i) WijnReis zal terugbetalen aan de Klant het volledige bedrag betaald voor de Boeking, (ii) Wijnpartner ontvangt geen betaling voor de Boeking, en (iii) WijnReis ontvangt geen Commissie voor de Boeking.

GDPR

betekent Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

WijnReis-inhoud

betekent alle inhoud op het WijnReis Platform, met inbegrip van klantbeoordelingen en Inhoud Wijzigingen, maar exclusief de Inhoud van de Wijnpartner.

GYG Verrichtingen

betekent WijnReis Operations Inc.

WijnReis-platform

betekent het internet boekingsplatform beheerd door WijnReis toegankelijk via www.WijnReis.com, gerelateerde websites, affiliate websites, Distribution Partner websites, apps, Distribution Partner apps, tools, Distribution Partner tools, platforms, Distribution Partner platforms, apparaten of andere faciliteiten.

GYG-feesten

betekent WijnReis en de Affiliates, Distributiepartners, reclameplatforms, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten.

Gevrijwaarde Partij

betekent een entiteit (hetzij Wijnpartner of een GYG-partij), die schadeloosstelling vordert krachtens Artikel 10 van de Overeenkomst.

Schadeloosstellende partij

betekent de Partij die verzocht wordt om schadeloosstelling te verlenen overeenkomstig Sectie 10 van de Overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten

betekent alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, databanken of morele rechten die erkend worden door de wetten van een jurisdictie of land.

Inloggegevens

betekent de gebruikers-ID’s, wachtwoorden en alle andere informatie die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Wijnpartneraccount.

Geen voorstelling

betekent een Klant die buiten de schuld van de Wijnpartner niet verschijnt voor geboekte Diensten.

Feest

betekent ofwel Wijnpartner of WijnReis, al naar gelang van toepassing; “Partijen” betekent zowel Wijnpartner en WijnReis.

Aanbieder van betalingsdiensten

betekent een payment service provider aangesteld door WijnReis.

Platform Regels

betekent de regels op supplier.WijnReis.com/terms-conditions#platform-rules, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Product Aanbieding

betekent een aanbieding op het WijnReis Platform waarin staat dat Wijnpartner een specifieke Dienst beschikbaar zal stellen tegen een bepaalde verkoopprijs.

Verboden inhoud

inhoud betekent die (i) een virus, worm of andere schadelijke code bevat, (ii) in strijd is met de Toepasselijke Wetgeving, (iii) inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder privacyrechten, (iv) pornografisch, obsceen, beledigend, aanstootgevend of anderszins ongepast is, of (v) of lasterlijk of smadelijk is.

Relevante vereisten

betekent elke anti-slavernij, anti-mensenhandel, anti-corruptie of anti-omkopingswetgeving, of handels- of financiële sancties, die worden beheerd, uitgevaardigd of gehandhaafd door (a) de Verenigde Staten van Amerika, (b) de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, (c) de Europese Unie of een van haar lidstaten, of (d) een land binnen het Verenigd Koninkrijk.

Overblijfsel boeken

betekent een Boeking gemaakt vóór de beëindigingsdatum van deze Overeenkomst, maar gepland om te worden voltooid na de beëindigingsdatum van deze Overeenkomst.

Verkoopprijs

betekent de verkoopprijs (inclusief Toepasselijke Belastingen en vergoedingen) waartegen Diensten zullen worden verkocht aan Klanten en Reisagenten via het WijnReis Platform.

Tweede helft

betekent de 16e tot het einde van de maand.

Diensten

betekent de tours of activiteiten van de Wijnpartner aangeboden door de Wijnpartner via het WijnReis Platform. Als Wijnpartner een attractie exploiteert, omvat de term “Diensten” de exploitatie van de attractie en het beschikbaar stellen van de attractie aan Klanten.

Verklaring

heeft de betekenis die wordt gegeven in Artikel 4.5 van de Voorwaarden.

Subcommercieel Agent

betekent een entiteit aangesteld door WijnReis om op te treden als agent van WijnReis in zijn rol als commercieel agent voor de Wijnpartner

Wijnpartner

betekent een persoon die handelt in hun professionele hoedanigheid met het oog op winst op lange termijn of entiteit die deze overeenkomst aangaat met WijnReis.

Account Wijnpartner

betekent de account van de Wijnpartner bij WijnReis.

Website voor Wijnpartnersadministratie

betekent de online tool waarmee Wijnpartners toegang hebben tot het WijnReis Platform en de Inhoud van de Wijnpartner kunnen beheren.

Inhoud Wijnpartner

betekent alle inhoud die door de Wijnpartner aan WijnReis wordt verstrekt, via de Administratiesite van de Wijnpartner of anderszins, met inbegrip van Productaanbiedingen, foto’s, video’s en postings.

Detailpagina Wijnpartner

betekent de juridische kennisgevingspagina voor elke Wijnpartner op het Platform. De Detailpagina van de Wijnpartner bevat alle informatie zoals vereist door EU regelgeving.

Wijnpartner Markeringen

betekent het handelsmerk en de handelsnamen die door de Wijnpartner worden gebruikt in verband met de Diensten.

Contract tussen Wijnpartner en klant

betekent het contract dat de relatie regelt tussen Wijnpartner en een Klant die Diensten koopt van Wijnpartner via het WijnReis Platform, kan het contract worden bijgewerkt door WijnReis van tijd tot tijd. De Wijnpartner-klant contract is opgenomen in de Algemene Voorwaarden op de volgende www.WijnReis.com/terms_of_business. Wijnpartner en Klant zijn de enige partijen bij de Wijnpartner-klant contract; WijnReis is geen partij.

Betaalrekening Wijnpartner

betekent de bankrekening van de Wijnpartner waarop WijnReis betalingen kan overmaken.

Reisbureau

een Distributiepartner die tours en activiteiten doorverkoopt aan een Klant in plaats van een verkoop rechtstreeks van een Wijnpartner aan een Klant te faciliteren.

Amerikaanse klant

een Klant (zoals gedefinieerd in deze Bijlage A) die woonachtig is in de Verenigde Staten of een Klant die voor de betaling van de transactie gebruik maakt van een in de Verenigde Staten uitgegeven credit- of debitcard.